POMOC


WYSZUKIWANIE PRZEZ INDEKSY


Wybierz jeden z indeksów:

 • Autor (osoby, instytucje, organizacje, imprezy, festiwale, zjazdy)
 • Tytuł (tytuły książek)
 • Czasopismo (tytuły czasopism)
 • Seria/wielotomowe (tytuły serii)
 • Hasło przedmiotowe (wyszukiwanie wg treści - język haseł przedmiotowych KABA)
 • Wydawca (nazwy własne wydawnictw)

Wpisz w pole Wprowadź wyrażenie wyszukiwawcze termin zgodnie z wybranym indeksem

 • w przypadku osób najpierw nazwisko potem imię np.: Wałęsa Lech
 • wielkość liter nie ma znaczenia
 • opuszczamy rodzajniki rozpoczynające tytuł np.: The, An, Der, Les
 • nie musimy pisać znaków diakrytycznych np.: zamiast ś, ź, ž, ö wpisujemy s, z, z, o
 • można wpisać cały wyszukiwany termin lub tylko jego początkowy fragment np.: Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim lub tylko Eksterminacja inteligencji

Naciśnij myszką Szukaj lub Enter z klawiatury i wybierz z listy poszukiwany termin.

WYSZUKIWANIE PRZEZ SŁOWA KLUCZOWE


Wyszukiwanie książek lub czasopism wg słów znajdujących się w indeksowanych polach opisu bibliograficznego i hasłach przedmiotowych.
Można wyszukiwać pozycje wg słów z :

 • Autora (instytucji, organizacji, imprezy, festiwalu, zjazdu)
 • Tytułu książki
 • Tytułu czasopisma
 • Tytułu serii
 • Hasła przedmiotowego
 • Wydawcy
 • Wszędzie (system przeszuka wszystkie wyżej wymienione indeksy)

Przykład :
Szukam książek, które w tytule mają słowo ubóstwo.

 • Wybierz w części Szukanie wg słów kluczowych: indeks Tytuł
 • W pole obok wpisz ubóstwo i zatwierdzamy klawiszem ENTER
 • System wyświetli listę wszystkich książek, których tytuł zawiera słowo ubóstwo

Szukanie wg numeru:

 • ISBN (Międzynarodowy Standardowy Numer Książki)
 • ISSN (Międzynarodowy Standardowy Numer Wydawnictwa Ciągłego)
 • numeru kontrolnego (identyfikacja opisu książki w systemie)

Maskowanie
Jeśli chcę wyszukać książki, których tytuły zawierają różne odmiany słowa ubóstwo np.: ubóstwa, ubóstwu ostatnią literę maskuję gwiazdką : ubóstw*


Sortowanie
Wyniki wyszukiwania można sortować malejąco lub rosnąco wg

 • bez sortowania (domyślnie)
 • Autora (instytucji, organizacji, imprezy, festiwalu, zjazdu)
 • np.: przy opcji malejąco w wynikach wyszukiwania autorzy wyświetlą się od końca alfabetu do początku: Zając Adam, Kowal Jerzy, Abram Martin
 • Tytułu
 • np.: przy opcji rosnąco w wynikach wyszukiwania tytuły wyświetlą się od początku alfabetu do końca np.: Bogactwo i ubóstwo, Istota masowego ubóstwa, Oblicza ubóstwa itd.
 • Daty wydania
 • np.: przy opcji malejąco od wydań najnowszych do najstarszych

UWAGA ! Sortowanie nie działa przy wyszukiwaniu przez ISBN, ISSN, numer kontrolny.

Ograniczanie
Wyniki wyszukiwania można ograniczyć do:

Daty wydania:

 • nieograniczona
 • równa
 • np.: chcę wydania tylko za rok 2007, w polu obok wpisuję 2007
 • od
 • np.: szukam wydań od roku 1989 do chwili obecnej, w polu obok wpisuję 1989
 • do
 • np.: szukam wydań do roku 1956, w polu obok wpisuję 1956
 • różna od
 • np.: interesuje mnie każdy rok wydania tylko nie 1981, w polu obok wpisuję 1981

UWAGA ! Opcja Ogranicz do nie działa przy wyszukiwaniu przez ISBN, ISSN, numer kontrolny

Lokalizacji:
Mogę ograniczyć wybór do:

 • konkretnej biblioteki wydziałowej
 • Biblioteki Głównej UMK
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (system przeszukuje wszystkie biblioteki UMK)

WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANEWyszukiwanie zaawansowane umożliwia korzystanie z wielu indeksów jednocześnie. Wystarczy wpisać obok siebie słowa z tytułu, hasła przedmiotowego czy autora i połączyć je operatorami logicznymi oraz nawiasami okrągłymi zgodnie z algebrą Boole'a.
Dostępne operatory logiczne:
AND (wyszukiwane są opisy bibliograficzne, które zawierają jedno i drugie słowo) np.: bieda and Polska
OR (wyszukiwane są opisy bibliograficzne, które zawierają jedno lub drugie słowo) np.: bieda or dostatek

UWAGA - każdy operator musi być poprzedzony i zakończony spacją.

Można połączyć oba operatory logiczne stosując nawiasy okrągłe.

Przykład:
bieda and (Polska or prostytucja)
System wyszuka wszystkie dokumenty, które w opisie bibliograficznym zawierają słowa bieda i Polska lub prostytucja

Dla zawężenia wyszukiwania można w wyrażeniu wyszukiwawczym wpisać kategorię w postaci: hasło.kategoria.
Ograniczenie wyszukiwania do kategorii znacznie przyspiesza oczekiwanie na wynik.
Dostępne kategorie to:

 • .ak. - słowa z autora (instytucji, organizacji, imprezy, festiwalu, zjazdu)
 • .tk. - słowa z tytułu
 • .ck. - słowa z tytułu czasopisma
 • .sk. - słowa z hasła przedmiotowego
 • .rk. - słowa z serii
 • .pk. - słowa z nazwy wydawcy
 • .uk. - słowa z uwag

Przykład:
Grotowski.ak. and (ubogi.tk. or poor.tk.) System wyszuka książki, które w kategorii słowa z autora zawierają wyrażenie Grotowski i w kategorii słowa z tytułu wyrażenie ubogi lub poor

UWAGA

 • Każda kategoria musi być poprzedzona i zakończona kropką
 • Wielkość liter nie jest znacząca

Maskowanie
Jeśli chcę wyszukać książki, których np. tytuły zawierają różne odmiany słowa ubóstwo np.: ubóstwa, ubóstwu ostatnią literę maskuję gwiazdką : ubóstw*.tk.


WYNIKI WYSZUKIWANIA


 • Po wprowadzeniu terminu do wyszukania i wybraniu Szukaj system wyświetla:
  • Listę terminów (dla wyszukiwania przez indeks)
   • Termin najbliższy terminowi wyszukiwanemu pojawi się na początku listy.
   • Terminy wyróżnione kolorem niebieskim wskazują, że w katalogu są z nimi związane określone dokumenty.
   • Liczby po prawej stronie listy informują o ilości tytułów związanych z wyszukiwanym terminem
   • Po wybraniu terminu wyświetli się Wykaz skrócony opisów bibliograficznych
  • Wykaz skrócony opisów bibliograficznych (dla wyszukiwania przez słowa kluczowe i wyszukiwanie zaawansowane)
   • Po kliknięciu na Szczegóły otrzymujemy pełny opis bibliograficzny oraz listę egzemplarzy ze wszystkich bibliotek UMK wraz z ich statusem i dostępnością

JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ ELEKTRONICZNIE


Zamawianie elektroniczne możliwe jest poprzez katalog on-line Biblioteki Uniwersyteckiej.
 • Zamówienia elektroniczne realizowane są wyłącznie dla książek z magazynów zamkniętych Biblioteki Głównej i niektórych Bibliotek Wydziałowych.

 • Przy pozycjach, które można zamówić elektronicznie w kolumnie "Zamawianie" pojawia się klawisz Zamów.

 • W Bibliotekach Wydziałowych zamawiać mogą jedynie czytelnicy związani z daną lokalizacją, czyli pracownicy i studenci danego wydziału, katedry lub instytutu.

 • Do zamówień elektronicznych konieczne jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym.

 • Złożone zamówienia realizowane są w Bibliotece Głównej w godzinach pracy Biblioteki z wyjątkiem niedziel, kiedy magazyn jest nieczynny. Natomiast w Bibliotekach Wydziałowych w zależności od liczby pracowników w danym czasie i odległości magazynu od wypożyczalni.

 • Książki zamówione przechowuje się w Wypożyczalni 3 dni od daty złożenia zamówienia. Dla pracowników naukowych do 7 dni.

 • Jeżeli Biblioteka posiada interesujący nas tytuł książki, w szczegółowym opisie sprawdzamy, czy egzemplarz można zamówić (Status Dostępne i klawisz Zamów).

 • Po wybraniu opcji Zamów przechodzimy do okna logowania w celu identyfikacji składającego zamówienie. Podajemy: nr karty lub legitymacji studenckiej i hasło. Hasłem pierwszego logowania jest zawsze kod kreskowy karty bibliotecznej, a w przypadku legitymacji PESEL. Zaleca się dokonać zmiany hasła na inne.

 • Po zalogowaniu potwierdzamy swoje zamówienie klikając na Zamów. Czytelnik zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia
  UWAGA ! Jeżeli nie pojawia się w tabeli pozycja z opcją Zamów oznacza to, że czytelnik nie ma prawa wypożyczyć danej pozycji, np. przekroczył limit zamówień.

 • W przypadku, kiedy interesująca nas książka jest wypożyczona można sprawdzić datę zwrotu i zarezerwować dany egzemplarz naciskając Podłącz.

 • Gdy pozycja pod którą się podczepiliśmy i jesteśmy pierwsi w kolejce zostanie oddana zmieni się status zamówienia na naszym koncie z Zamówione na Czeka na odbiór. Ponadto w nocy zostanie wysłany e-mail do czytelnika z informacją o dostępności zamówionej pozycji. Aby otrzymać taki list trzeba w ustawieniach konta mieć wpisany poprawny adres e-mail.

 • Książki z podłączenia czekają w Wypożyczalni do 10 dni. Dla pracowników naukowych do 14 dni.

 • Jeżeli chcemy nadal przeszukiwać katalog korzystamy z przycisku Nowe zapytanie, jeżeli nie, należy się wylogować.

UWAGA ! Po zakończeniu pracy, dla bezpieczeństwa swoich danych koniecznie należy się wylogować. Zalecane jest również zamknięcie przeglądarki.

WOLNY DOSTĘP


Jeżeli w kolumnie Zamawianie jest napis Samoobsługa oznacza, że aby pożyczyć książkę należy przyjść do Wolnego Dostępu w danej bibliotece i pozycję wyszukać na półce.

JAK SPRAWDZIĆ, CZY ZAMÓWIONA KSIĄŻKA JEST JUŻ W WYPOŻYCZALNI?


 • Aby upewnić się, że zamówiona książka czeka już w Wypożyczalni, należy sprawdzić stan swojego konta klikając na Twoje konto.

 • Czytelnik zostaje poinformowany o stanie swojego konta. O szczegółach i etapie realizacji zamówień dowie się po naciśnięciu przycisku : Zamówienia (rezerwacje, rewersy).

 • W momencie złożenia zamówienia, w wykazie zamówień, widnieje status Zamówione. Wówczas można je jeszcze usunąć - klawisz Usuń.

 • Status Wydrukowane oznacza, że zamówienie zostało już wydrukowane i żadna korekta nie jest już możliwa.

 • Jeżeli książka jest już w Wypożyczalni zmienia się status na Czeka na odbiór.

JAK PRZEDŁUŻYĆ TERMIN WYPOŻYCZENIA KSIĄŻKI?


 • W razie potrzeby czytelnik może samodzielnie przedłużyć czas wypożyczenia książki logując się na konto. Każdy egzemplarz posiada termin zwrotu.

 • Każdą pozycję można przedłużyć samemu maksymalnie 6 razy. Liczba przedłużeń każdej wypożyczonej przez czytelnika pozycji znajduje się w kolumnie Liczba przedł.

 • Jeśli czytelnik chce przedłużyć wypożyczenie, musi zalogować się na własne konto, nie wcześniej niż 7 dni przed datą zwrotu, i nacisnąć Przedłuż.

 • Po przekroczeniu terminu zwrotu, system blokuje książkę i nalicza opłatę za przetrzymanie. Do 6 stycznia 2014 włącznie opłata ta wynosi 20 groszy, a po tej dacie opłata wynosić będzie 30 groszy za każdy dzień i każdy egzemplarz.

 • Nie ma możliwości przedłużenia pozycji jeżeli inny czytelnik podłączył się pod nią. Liczba podłączeń do każdej wypożyczonej przez czytelnika pozycji znajduje sie w kolumnie Liczba podł.

 • Nie ma możliwości przedłużania on-line wypożyczonych pozycji m.in. w następujących przypadkach: blokady konta, przetrzymanych innych pozycji. Ponadto nie można przedłużać pozycji wypożyczonych w bibliotece wydziałowej/instytutowej jeżeli nie jest się pracownikiem/studentem danego wydziału/instytutu.

 • W przypadku blokady konta lub innych problemów należy zgłosić się do Wypożyczalni lub Biblioteki Wydziałowej osobiście lub wysłać e-mail z opisem problemu i podając nr karty bibliotecznej lub legitymacji. Adres e-mail Wypożyczalni Biblioteki Głównej to wypozyczalnia@bu.umk.pl. Adresy e-mail i telefony do Bibliotek Wydziałowych znajdują się w serwisie biblioteki.umk.pl.

ADRES E-MAIL W BAZIE BIBLIOTECZNEJ


 • Jeżeli w bazie bibliotecznej wpisany jest poprawny adres e-mail czytelnika będzie on otrzymywał takie informacje jak:

  • zbliżający się termin zwrotu wypożyczonych pozycji

  • książka czekająca na odbiór po podłączeniu

 • Jeżeli adres e-mail, jaki jest zapisany w bazie jest niepoprawny wyświetla się on na czerwono z etykietą NIEAKTYWNY.

 • W przypadku braku adresu e-mail w bazie lub gdy jest on niepoprawny istnieje możliwość jego zmiany przy pomocy formularza na stronie z adresami.

 • Można również zmienić poprawny adres e-mail na inny, np. na taki, który jest częściej używany.

eWIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE


 • eWiadomości biblioteczne są to listy wysyłane na adres e-mail z informacjami związanymi z Biblioteką Uniwersytecką. Mogą to być np. informacje o nowych dostępach do książek i czasopism elektronicznych, wprowadzonych funkcjach w katalogu on-line, zmianach w godzinach otwarcia biblioteki w niektórych dniach, imprezach okolicznościowych odbywających się na terenie biblioteki itp.

 • Biblioteka będzie starała się by eWiadomości docierały tylko do czytelników zainteresowanych tematem.

 • Istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania eWiadomości bibliotecznych. W tym celu należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie z adresami. W każdej chwili można przywrócić otrzymywanie tych wiadomości, korzystając z tego samego formularza.

  • Uwaga. Do eWiadomości bibliotecznych nie należą informacje typu: zbliżający się termin zwrotu lub książka czekająca na odbiór. Otrzymywania tych wiadomości nie można wyłączyć.

STATUSY POZYCJI


Objaśnienia statusów pozycji występujących w katalogu
 • Dezyderat - kiedy wydawca nie dostarczy wydanego przez siebie tytułu Bibliotece w ramach obowiązkowego egzemplarza, Biblioteka podejmuje pertraktacje dając pozycji tymczasowy status dezyderat. Czasem rozmowy z wydawcą trwają długo. Wcześniej pozycje te miały status oczekiwany.

 • W katalogowaniu - tworzony jest wpis do katalogu i księgi inwentarzowej. Inwentarz jest drukowany, pieczętowany, przeszywany sznurkiem i opatrywany pieczęcią lakową. Podpisywany przez Dyrektora Biblioteki i Kwestora.

 • W oprac. rzecz. - książki są w trakcie opracowywania przez bibliotekarzy dziedzinowych, którzy je tematują. Dzięki tej pracy możemy przeszukiwać katalog przez hasła przedmiotowe. Po podłączeniu się do takiego tytułu czytelnik otrzyma maila, że książka czeka na odbiór w wypożyczalni.

 • Nieznany systemowi - tak oznaczoną w katalogu elektronicznym pozycję można zamówić, ale nie ma 100 procentowej pewności, że książka nie jest wypożyczona przez innego czytelnika. Zdarzy się to wtedy, gdy książka została wypożyczona dawno na tradycyjny rewers (papierowy) przez co system elektroniczny jej nie widzi.

 • W transporcie - książka nie jest wypożyczona, ale znajduje się w niewłaściwej lokalizacji np.: książka z biblioteki wydziałowej została przez przypadek oddana w Bibliotece Głównej i trzeba ją przetransportować do jej miejsca docelowego.

 • Zeszyt monograf. - status ten pojawia się w opisie czasopsima przy pozycjach mających swój własny tytuł i posiadających własny opis bibliograficzny. Pozycje z tym statusem są niezamawialne. Aby przejść do listy tytułów zeszytów monograficznych należy kliknąć na link Seria z zeszytami monograficznymi w opisie.


SZKOLENIA BIBLIOTECZNE I KURSY OTWARTE


Więcej informacji wraz z prezentacjami na temat biblioteki i katalogu można znależć w Szkoleniach i kursach otwartych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.


Informacja katalogowa: katalog@bu.uni.torun.pl, tel.:  (056) 611-4399, (056) 611-2242.
Uwagi i komentarze n.t. działania katalogu: webpac@bu.uni.torun.pl, tel.: (0 56) 611-4475.
Aktualizacja 17:17 30-09-2009